365 Limited Edition villkor för yxgaranti

Avancerad tillverkningsteknik och avancerade material har använts vid tillverkningen av Fiskars 365 limited edition-yxan. Våra produkter är testade och fungerar perfekt för de aktiviteter och miljöer de skapats för. Men oavsett hur noggranna vi är kan fel inträffa i tillverkningsprocessen. För att visa våra kunder att våra användarerfarenheter är bästa möjliga erbjuder vi 25 års internationell begränsad garanti mot tillverkningsfel på Fiskars 365 limited edition-yxan.

Den här garantin gäller bara inom europeiska unionens territorium, Schweiz, Norge, Australien, Nya Zeeland, Ryssland, Ukraina, Turkiet och Kazakstan.

Följande villkor gäller för garantin:
Garantin gäller inte när produkter används för andra ändamål än det de ursprungligen är avsedda för eller när produkter används kommersiellt/yrkesmässigt eller för uthyrning.
Garantin gäller inte för produkter som utsatts för reparation eller reparationsförsök som inte godkänts av Fiskars.

Garantin gäller inte för skador orsakade av:
Vårdslöshet eller modifiering av produkten
En olycka
Förlorad produkt
Underlåtelse att meddela återförsäljaren/Fiskars inom rimlig tid från det att skadan inträffade;
Skada på produkten som beror på användning som produkten inte är avsedd för eller vårdslöshet med produkten;
Normal förslitning vid användning;
Extrema temperaturer; Värme, öppen låga, kontinuerliga temperaturer över +40 grader Celsius eller under -30 grader Celsius
Underlåtenhet att sköta produkten, till exempel att inte rengöra den efter användning och att inte förvara den utomhus eller i direkt solljus
Användning av olämpliga rengöringsmetoder eller ämnen, till exempel syror eller lösningsmedel
Skador orsakade av väderförhållanden, till exempel rost eller färgförändringar.
Garantin gäller inte i särskilt aggressiva eller korrosiva klimat, till exempel marina eller industriella miljöer, eller vid konstant kontakt med vatten, kemikalier, aska, cement eller damm.

Om du upptäcker att din Fiskars 365 limited edition-yxa har tillverknings- eller materialfel ska du lämna in produkten och ett garantianspråk till den butik där du köpte den. Garantianspråk måste lämnas in skriftligen inom trettio (30) dagar från det datum då defekten upptäcks eller borde ha upptäckts. Garantianspråket måste innehålla ägarens namn, adress och telefonnummer, kvitto på och datum för inköpet, felets natur samt datum för när felet först upptäcktes. Produkten kan också returneras med vanlig post till den butik där den köptes.

Godkännande av returen är helt upp till Fiskars gottfinnande. Om returen godkänns kommer produkten att repareras eller bytas ut mot en liknande produkt, helt enligt Fiskars egen bedömning. Om det gäller en utgången modell kommer den felaktiga produkten att bytas ut mot den mest likartade modellen i gällande sortiment.

Fiskars ansvarar inte för oförutsedda, indirekta eller speciella skador eller följdskador, inklusive och utan begränsningar, skador på eller utebliven användning av utrustning, förlorad försäljning eller vinst eller fördröjning av eller uteblivet uppfyllande av denna garantiutfästelse.

Denna tillverkargaranti gäller i tillägg till och påverkar inte återförsäljarens garantier och den varken begränsar eller ersätter lagstadgade garantier som kunden kan ha rätt till enligt nationell lagstiftning.

Byte eller reparation av produkten förlänger inte den ursprungliga garantin.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsingfors, Finland