Terms on Permission to Use Content

Effective Date: September 7th, 2023

IN FINNISH | IN GERMAN

Fiskars is one of the beloved brands of Fiskars Group. We are delighted you have posted Fiskars-related Content on social media! Fiskars Group companies (“we” or “us”) would love to use this Content and share it for inspiration to others on our and our partners’ social media channels, websites, newsletters and online and offline marketing materials.

We will only use your Content if you give us the permission to do so by accepting these terms. You accept these terms and provide us permission to use your Content by replying to us on social media with the hashtag #yesfiskars. Please reply to the comment/message we have sent to you. Your reply should only include the hashtag #yesfiskars

If you don’t agree to these terms, no reply or other further action is required. In this case, we will not use your Content as described in these terms.

Content
“Content” refers to all of the text, photographs, images, graphics, audio and video recordings and other similar information that is posted by you on the internet and/or social media relating to our brand(s) and which we are requesting to use.

Permission to use Content
Giving us permission to use your Content is completely optional. If you give your permission as described above, you:

 • grant us without separate compensation, a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, non-revocable and permanent license to use, copy, distribute, modify, publicly display and perform, publish, transmit, remove, commercialize and reproduce the Content in any form, either through our own services or services provided by third parties, throughout the world in any medium existing now or developed later, without restriction, limitation or notification to you, for marketing, communications and other commercial purposes;
 • agree that your Content may be used by us either alone or in conjunction with other content such as videos and photographs. Further, you waive any claims to royalties with regards to your Content or our finished work;
 • grant us the right to use and publish your social media account name along with the Content. We will take commercially reasonable efforts to publish your name in relation your Content and provide a link back to your social media account, but you also agree that your permission to use the Content is not contingent upon any such credit being given;
 • warrant that you are 18 years of age or older;
 • warrant that you have created the Content or if the Content has been created by a third party, you have received from said third party all necessary rights to provide us the permission to use the Content in accordance with these terms;
 • warrant that the Content does not infringe any law, is not in breach of the rights of third parties (including copyrights and other intellectual property rights and privacy of other persons), does not harm the good name or personal integrity of others, does not divulge any trade secrets, as well as that the Content is not, in any other way or form, contrary to these terms; and
 • warrant that any persons appearing in the Content have given their permission for the use of Content in accordance with these terms.

You acknowledge that we may, but are not obligated to, use and publish the Content at any time, at our sole discretion and no compensation will be given to you.

Unless otherwise required by applicable mandatory law, we are not liable for any damages that may be caused to you or any third party for use of the Content in accordance with these terms.

If you have accepted these terms and later want to request us to stop using the Content, please contact us at webstore@fiskars.com. Please note that we will endeavor to stop further use of the Content but this will not affect any prior use of the Content (meaning that Content will not be removed from prior publications or in relation to other prior use cases).

Processing of personal data
When you give us permission to use your Content by accepting these terms you enter into agreement with us. Therefore, we need to document your social media account name and your acceptance of the terms as a proof that the agreement has been entered into. We process this data and the Content based on the contract between you and us.

You can find further information on how we process personal data from our consumer privacy policy [https://fiskarsgroup.com/privacy-at-fiskars-group/consumer-privacy-policy/].

Governing law
Unless otherwise required by applicable mandatory law, these terms shall be governed by the laws of Finland, exclusive its choice-of-law rules and principles.

IN FINNISH

Sisällön käyttöoikeutta koskevat ehdot

Voimaantulopäivä: 07.09.2023

Fiskars on yksi Fiskars Groupin rakastetuista brändeistä. Olemme iloisia, että olet julkaissut Fiskarsiin liittyvää Sisältöä sosiaalisessa mediassa! Fiskars Group yhtiöt (”me”) käyttäisivät mielellään Sisältöäsi ja jakaisivat sitä inspiraatioina muille omissa ja yhteistyökumppaniemme sosiaalisen median kanavissa, nettisivuilla, uutiskirjeissä sekä sähköisessä ja perinteisessä markkinointimateriaalissa. 

Käytämme Sisältöäsi vain, jos annat siihen luvan hyväksymällä nämä ehdot. Hyväksyt ehdot ja annat meille luvan käyttää Sisältöäsi vastaamalla viestiimme sosiaalisessa mediassa hashtagilla #yesfiskars. Vastaathan suoraan siihen kommenttiin/viestiin, jonka olemme sinulle lähettäneet. Vastauksesi tulee sisältää vain hashtag #yesfiskars

Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun ei tarvitse vastata meille eikä tehdä mitään muita toimenpiteitä. Tässä tapauksessa emme käytä Sisältöäsi näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

Sisältö
“Sisältö” tarkoittaa kaikkea tekstiä, valokuvia, kuvia, grafiikoita, ääni- ja videotallenteita ja muuta vastaavaa tietoa, jonka olet julkaissut internetissä ja/tai sosiaalisessa mediassa brändeihimme liittyen ja jota pyydämme saada käyttää.

Lupa Sisällön käyttöön
Luvan antaminen Sisältösi käyttöön on täysin vapaaehtoista. Mikäli annat luvan, kuten yllä on kuvattu:

 • myönnät meille ilman erillistä korvausta, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirrettävän, alilisensoitavan, peruttamattoman ja pysyvän lisenssin käyttää, kopioida, jakaa, muokata, julkisesti esittää, julkaista, siirtää, poistaa, kaupallistaa ja jäljentää Sisältöä missä tahansa muodossa, meidän tai kolmansien osapuolten palveluissa maailmanlaajuisesti millä tahansa olemassa olevalla tai myöhemmin kehitettävällä alustalla, ilman rajoituksia ja sinulle ilmoittamatta, markkinointiin, viestintään ja muihin kaupallisiin tarkoituksiin;
 • suostut siihen, että Sisältöäsi voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä muun sisällön, kuten videoiden ja kuvien kanssa. Luovut myös kaikista vaatimuksista lisenssimaksuihin Sisältöä ja lopputuotosta koskien;
 • myönnät meille oikeuden käyttää ja julkaista sosiaalisen median käyttäjänimesi Sisällön yhteydessä. Pyrimme julkaisemaan nimesi Sisällön yhteydessä ja linkittämään Sisällön käyttäjätiiliisi, mutta hyväksyt sen, että antamasi lupa Sisällön käytölle ei ole riippuvainen tästä;
 • vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias;
 • vakuutat, että olet itse luonut Sisällön tai saanut oikeudenhaltijana olevalta kolmannelta osapuolelta oikeuden antaa meille luvan käyttää Sisältöä näiden ehtojen mukaisesti;
 • vakuutat, että Sisältö ei riko lakia tai kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet sekä muiden henkilöiden yksityisyys), eivät vahingoita muiden mainetta tai henkilökohtaista loukkaamattomuutta, eivät paljasta liikesalaisuuksia, eivätkö ole millään muulla tavalla tai missään muodossa näiden ehtojen vastaisia; ja 
 • vakuutat, että kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet luvan Sisällön käytölle näiden ehtojen mukaisesti

Hyväksyt, että voimme käyttää ja julkaista Sisältöä milloin tahansa yksinomaisen harkintamme mukaan. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista kuvia eikä sinulle makseta korvausta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme vastaa mistään vahingoista, joita sinulle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua näiden ehtojen mukaisesta Sisällön käytöstä.

Jos olet hyväksynyt nämä ehdot ja haluat myöhemmin pyytää meitä lopettamaan Sisällön käyttö, olethan meihin yhteydessä verkkokauppa@fiskars.com. Huomioithan, että pyrimme lopettamaan Sisällön jatkokäytön, mutta tällä ei ole vaikutusta mihinkään aiempaan Sisällön käyttöön (Sisältöä ei poisteta aiemmista julkaisusta tai muista aiemmista käyttöyhteyksistä).

Henkilötietojen käsittely
Kun annat meille luvan käyttää Sisältöä hyväksymällä nämä ehdot, muodostuu välillemme sopimus. Meidän on tallennettava sosiaalisen median käyttäjänimesi ja ehtoja koskeva hyväksyntäsi, jotta voimme todentaa sopimuksen olemassaolon. Käsittelemme näitä tietoja ja Sisältöä välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi.  

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat kuluttajien tietosuojakäytännöstä: https://fiskarsgroup.com/fi/fiskars-groupin-tietosuojakaytannot/tietosuojakaytanto-kuluttajille/ 

Sovellettava laki
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

IN GERMAN

Bedingungen für die Erlaubnis zur Nutzung von Inhalten

Gültig ab: 07.09.2023

Fiskars ist eine der beliebten Marken der Fiskars Group. Wir sind begeistert, dass Sie Content zu Fiskars auf sozialen Medien gepostet haben! Die Fiskars Group-Unternehmen („wird“ oder „uns“) möchte diesen Content gerne verwenden und ihn als Inspiration für unser eigenen sozialen Medienkanäle, Websites, Newsletter sowie Online- und Offline-Marketingmaterialien und die unserer Partner zu nutzen.

Wir werden Ihren Content nur verwenden, wenn Sie uns dies erlauben, indem Sie diese Bedingungen akzeptieren. Wenn Sie diese Bedingungen akzeptieren, erteilen Sie uns die Genehmigung zur Nutzung Ihres Inhalts, indem Sie uns in sozialen Medien mit dem Hashtag #yesfiskars antworten. Bitte beantworten Sie den Kommentar/die Nachricht, den/die wir Ihnen gesendet haben. Ihre Antwort an uns sollte nur den Hashtag #yesfiskars enthalten.

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dann antworten Sie bitte nicht und es sind auch keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Dann werden wir Ihren Content gemäß der Beschreibung in diesen Bedingungen nicht verwenden.

Content
„Content“ bezieht sich auf alle Texte, Fotografien, Bilder, Grafiken, Audio- und Videoaufzeichnungen und andere vergleichbare Informationen, die von Ihnen im Internet und/oder in sozialen Medien in Zusammenhang mit einer oder mehreren unserer Marken gepostet werden, und um deren Nutzung wir Sie bitten.

Erlaubnis zur Nutzung von Content
Es ist Ihnen überlassen, ob Sie uns die Erlaubnis zur Nutzung Ihres Contents erteilen. Wenn Sie uns Ihre Erlaubnis wie vorstehend beschreiben erteilen, dann:

 • Sie erteilen uns ohne jegliche Vergütung eine nicht exklusive, gebührenfrei, übertragbare, unterlizenzierbare, unwiderrufliche und permanente Lizenz für Nutzung, Vervielfältigung, Verteilung, Modifizierung, öffentliche Darstellung und Ausführung, Veröffentlichung, Übertragung, Löschung, Verwertung und Reproduktion des Inhalts in jedweder Form, entweder über unsere eigenen Dienste oder von Dritten bereitgestellte Dienste, weltweit, und in jedwedem aktuell existierenden oder künftig zu entwickelnden Medium, ohne Einschränkung, Begrenzung oder Benachrichtigung Ihrer Person, zu Marketing-, Kommunikations- und anderen kommerziellen Zwecken;
 • Sie stimmen zu, dass Ihr Content von uns entweder alleine oder gemeinsam mit anderem Content, zum Beispiel Videos und Fotografien, genutzt werden kann. Darüber hinaus verzichten Sie auf jegliche Ansprüche auf Lizenzgebühren in Zusammenhang mit Ihrem Content oder unserer fertiggestellten Arbeit;
 • Sie gewähren uns das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung Ihres Sozialen Medien-Kontonamens gemeinsam mit dem Content. Wir werden dann alle kommerziell vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um Ihren Namen in Zusammenhang mit Ihrem Content und mit einem Link zurück zu Ihrem sozialen Medien-Konto zu veröffentlichen; Sie stimmen doch auch zu, dass Ihre Erlaubnis zur Nutzung Ihres Contents nicht von einer solchen gemachten Zusage abhängig ist;
 • Sie garantieren, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind;
 • Sie garantieren, dass Sie den Content selbst erstellt haben oder dass Sie, falls Sie den Content von einer dritten Partei erhalten haben, von dieser dritten Partei alle notwendigen Rechte erhalten haben, um uns die Erlaubnis zur Nutzung dieses Contents gemäß diesen Bedingungen zu erteilen;
 • Sie garantieren, dass der Content nicht Gesetze verstößt, keine Rechte von Dritten verletzt (einschließlich Urheberrechten, anderen geistigen Eigentumsrechten und Privatsphäre von anderen Personen), den guten Namen oder die persönliche Integrität von Dritten nicht beschädigt, keine Handelsgeheimnisse offenlegt sowie dass der Content in keiner Weise oder Form gegen diese Bedingungen verstößt; und
 • Sie garantieren, dass alle Personen, die im Content erscheinen, ihre Genehmigung zur Nutzung des Contents in Zusammenhang mit diesen Bedingungen erteilt haben.

Sie erkennen an, dass wir den Content jederzeit nach unserem eigenen Ermessen nutzen und veröffentlichen können, dazu jedoch nicht verpflichtet sind, und dass Sie in keiner Weise entschädigt werden.

Unter Vorbehalt des anwendbaren Rechts haften wir nicht für Schäden die Ihnen oder Dritten durch die Nutzung des Contents in Zusammenhang mit diesen Bedingungen entstehen können.

Wenn Sie diesen Bedingungen zugestimmt haben und Ihre Einwilligung zur Nutzung des Contents später widerrufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter webstore@fiskars.com. Beachten Sie bitte, dass wir uns bemühen werden, die weitere Nutzung des Contents zu unterbinden, jedoch ohne jegliche Auswirkungen auf jene Inhalte, die bereits zuvor veröffentlicht worden waren (dies bedeutet, dass der Content nicht aus früheren Publikationen oder in Zusammenhang mit anderen früheren Anwendungsfällen entfernt wird).

Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie uns durch Akzeptieren dieser Bedingungen die Erlaubnis zur Nutzung Ihres Contents erteilen, dann gehen Sie eine Vereinbarung mit uns ein. Deshalb müssen wir Ihren Sozialen Medien-Kontonamen und Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen als Nachweis dafür dokumentieren, dass eine Vereinbarung getroffen wurde. Wir verarbeiten diese Daten und den Content auf Grundlage des Vertrages zwischen Ihnen und uns.

Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Verbraucher-Datenschutzerklärung https://fiskarsgroup.com/privacy-policy-de/.

Anwendbares Recht
Unter Vorbehalt des anwendbaren Rechts unterliegen diese Bedingungen den Bestimmungen und Gesetzen von Finnland, ausschließlich seiner Rechtswahlregeln und -grundsätze.