Användningsvillkor

-

Läs dessa villkor noga innan du besöker webbplatsen. Genom ditt besök på Fiskars WWW-sidor godkänner du följande villkor:

Innehållet på Fiskars webbplats (vilket inkluderar men ej begränsas till text, bilder och audiovisuella inslag) ägs i sin helhet av Fiskars med stöd av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar eller hela innehållet i någon form utan skriftligt medgivande från Fiskars är förbjudet - förutom de undantag som nämns i dessa villkor.

Fiskars logotyp med företagssymbol, registrerade och oregistrerade varumärken, produktnamn samt andra immateriella rättigheter och immateriella tillgångar ägs av
Fiskars. De logotyper, företagssymboler, registrerade och oregistrerade varumärken, produktnamn samt andra immateriella rättigheter och immateriella tillgångar som tillhör dotterbolag och intressebolag, ägs av Fiskars och/eller Fiskars dotterbolag och intressebolag. Tillgång till våra webbsidor kan inte, indirekt eller på annat sätt, tolkas som en licens eller annan rättighet att använda sig av något varumärke som visas på webbsidorna utan föregående skriftligt medgivande från Fiskars.

Fiskars tillåter endast att du för privat bruk sparar eller skriver ut utdrag från webbplatsen. Innehållet på Fiskars webbsidor får användas endast i informationssyfte och på ett sådant sätt att det inte skadar Fiskars anseende. Information som finns på denna webbplats får inte ändras utan skriftligt tillstånd från Fiskars. Individuella dokument på våra webbsidor kan vara föremål för ytterligare villkor, som då anges i dessa dokument. Du får inte överlåta material till någon annan person om du inte upplyser dem om dessa villkor och de accepterar de skyldigheter som dessa villkor innebär.

Notera att Fiskars kan komma att ändra denna integritetspolicy. Om vi gör det, kommer vi att publicera alla ändringar här, så kontrollera detta regelbundet.

Du försäkrar att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med detta avtal, inklusive de lagar och bestämmelser som följer av detta avtal, samt att följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler. Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatsen för att sända spam eller oönskade meddelanden, utge dig för att vara FISKARS eller någon annan, förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja materialets ursprung från webbplatsen, förvränga din anknytning till en person eller enhet, agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att använda webbplatsen, delta i aktiviteter som bryter mot gällande lag, posta eller överföra något material som kränker eller gör intrång på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster eller samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan skriftligt tillstånd av sådana användare. Om du inte följer ovan nämnda får du inte använda webbplatsen; FISKARS är inte juridiskt bundet av detta avtal och förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i förhållande till sådana överträdelser.

Innehållet på Fiskars webbsidor tillhandahålls "som det är". Fiskars lämnar inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på tillgänglighet, korrekthet, exakthet och tillförlitlighet av informationen på dessa sidor. Fiskars garanterar inte att dess webbsidor eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Fiskars förbehåller sig rätten att ändra sidor eller ta bort tillgången till dem när som helst utan särskilt meddelande.

Fiskars är inte ansvarig på något sätt för direkta, indirekta eller tillfälliga följdskador, förluster, kostnader eller utebliven vinst i samband med det faktum att du har öppnat
Fiskars webbsidor eller sidor som är kopplade till dem, att du inte har kunnat få tillgång till informationen på dessa sidor eller att du har använt eller försökt använda information på sidorna. Fiskars skall dessutom inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador i samband med störningar, utelämnande, avbrott, felaktigheter, datorvirus eller systemfel, även om Fiskars eller dess representanter informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Fiskars ansvar, om något, är begränsat till det som är tvingande enligt svensk lag.

Fiskars tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part och som länkas till från Fiskars webbsidor. När du följer länkar till en tredje parts webbplats, skall du kontrollera och godkänna webbplatsens användarvillkor innan du använder webbplatsen. En länk till en tredje parts webbplats innebär inte att Fiskars stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som nämns på webbplatsen.
När du skickar material till oss, t.ex. per e-post eller via våra webbsidor, godkänner du följande villkor :
( 1 ) Du gör materialet tillgängligt med vetskapen om att vi kan publicera det.
( 2 ) Du garanterar att materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering. Du garanterar vidare att du inte ska lämna någon information eller material till FISKARS som är kränkande, hotande, obscent, trakasserande eller på annat sätt förbjudet enligt gällande lag.
( 3 ) Du intygar att materialet är ditt eget eller att du har obegränsad rätt att ge det till oss och att vi får publicera materialet och/eller inkorporera materialet eller delar därav i våra produkter utan ansvar eller skyldighet att betala ersättning.
( 4 ) Innan du skickar materialet har du vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att hitta och ta bort eventuella virus eller annat smittsamt eller destruktivt innehåll.
( 5 ) Du samtycker till att kompensera oss för eventuella skador i händelse av att en tredje part vidtar åtgärder mot oss på grund av det material som du skickar.
( 6 ) Du accepterar att inte göra några krav på grundval av det material som du skickar eller vidta åtgärder mot oss på grund av det material som du skickar. Fiskars kontrollerar inte innehållet i material som skickas av användarna av våra webbsidor och är inte ansvarig för materialet. Fiskars kan efter eget gottfinnande när som helst ta bort material som skickats av användare från våra webbsidor.
( 7 ) Genom att tillhandahålla information eller material till FISKARS överlåter och överför du alla immateriella rättigheter till FISKARS och vi är därmed fria att använda,
reproducera, visa, offentligt framföra, överföra, distribuera, ändra, överlåta och licensera informationen och materialet. Du är också överens om att FISKARS fritt kan använda alla idéer, koncept eller know-how som du, eller individer som handlar på dina vägnar ger till FISKARS.

FISKARS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort all information som du skickat från webbplatsen.

Även om omsorg har lagts ner för att säkerställa riktigheten av informationen på denna webbplats tar FISKARS inget ansvar för informationens riktighet. Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. FISKARS garanterar inte tillförlitligheten hos råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Du bekräftar att all tillit till yttrande, råd, uttalanden och information är på din egen risk. Allt innehåll tillhandahålls ”tillgängligt i befintligt skick” . FISKARS ger inte uttryckligen några utfästelser eller garantier av något slag , uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, eller om driften av denna webbplats och innehållet. FISKARS garanterar inte eller gör några utfästelser vad gäller säkerheten på denna webbplats. Du är medveten om all information som skickas kan avlyssnas. FISKARS garanterar inte att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig eller elektronisk kommunikation som skickas från FISKARS är fria från virus eller andra skadliga element. Alla sådana utfästelser, garantier och villkor utesluts utom i den utsträckning som lagen förbjuder deras uteslutning.

Under inga omständigheter ska FISKARS vara ansvarig för några direkta och indirekta följder, straff, indirekta skador (inklusive eventuella uppkomna förluster i verksamheter, avtal, intäkter, data, information eller avbrott i verksamheten) till följd av, eller som härrör från användning av eller oförmåga att använda den här webbplatsens innehåll eller i samband med detta avtal, även om FISKARS har informerat om möjligheten av sådana skador. Utöver de villkor som anges här, skall FISKARS inte i något fall hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser, andra defekter eller autenticiteten på informationen som finns på denna webbplats.

Fiskars Finland Oy Ab 
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland