GARANTIVILLKOR

Allmänna garantivillkor

Avancerad tillverkningsteknik och avancerade material har använts vid tillverkningen av den fjärde* och femte generationens yxor i Fiskars X-serie och Norden-yxorna. Våra produkter är omsorgsfullt testade och fungerar perfekt för de aktiviteter och miljöer de har skapats för. Men, hur noggranna vi än är kan fel inträffa i tillverkningsprocessen. För att vara säkra på att våra kunder får bästa tänkbara användarerfarenheter erbjuder vi därför 25 (tjugofem) års internationell begränsad garanti mot tillverknings- och materialfel på fjärde och femte generationens yxor i Fiskars X-serie och Norden-yxorna.

Den 25 (tjugofem) år långa garantiperioden inleds vid datumet för det ursprungliga köpet. Den här garantin gäller endast inom europeiska unionen, Schweiz, Norge, Australien, Nya Zeeland, Ryssland, Ukraina, Turkiet och Kazakstan. Den här garantin är endast giltig om produkten registrerats på Internet (www.fiskars.eu/warranty) inom 30 (trettio) dagar efter inköpet.

Den här garantin är en tilläggsgaranti. Den påverkar varken återförsäljarens garantier eller de lagstadgade rättigheter du kan ha enligt tvingande nationell lagstiftning.

Undantag från och begränsningar av garantin

Garantin gäller inte:

 • för produkter som har använts för kommersiella eller professionella ändamål, eller för uthyrningsändamål
 • för produkter som har modifierats, utsatts för reparationer eller reparationsförsök som inte godkänts av Fiskars.

Garantin omfattar inte defekter eller skador som kan hänföras till eller har uppstått till följd av:

 • normalt slitage (till exempel repor eller skav)
 • eventuella ändringar av produktens utseende, under förutsättning att de inte påverkar produktens funktioner
 • misskötsel, ovarsam hantering eller vårdslöshet, till exempel att produkten har utsatts för slag, stötar, fall eller klämskador
 • användning på andra sätt än de avsedda eller rekommenderade sätten
 • extrema temperaturer (till exempel värme, öppna lågor, kontinuerliga temperaturer över +40 grader Celsius eller under -30 grader Celsius)
 • underlåtenhet att underhålla produkten på korrekt sätt, till exempel att inte rengöra den efter användning eller att förvara den utomhus eller i direkt solljus
 • felaktigt eller otillräckligt underhåll, eller felaktig eller otillräcklig förvaring (till exempel rost eller färgförändringar)
 • användningen av olämpliga rengöringsmetoder eller ämnen, till exempel syror eller lösningsmedel
 • att produkten har utsatts för särskilt aggressiva eller korrosiva klimat (till exempel i marina miljöer eller industrimiljöer, eller varit i ständig kontakt med vatten, kemikalier, aska, cement eller damm).

Tillgång till garantiservice

Garantianspråk mailas till consumerservice.se@fiskars.com inom garantiperiodens giltighet och senast 30 (trettio) dagar från det datum då defekten upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantianspråket måste innehålla ägarens namn, adress och telefonnummer, inköpsdatumet, felets natur samt datumet då felet först upptäcktes.

Godkännande av garantianspråk sker efter att Fiskars kontrollerat produkten. Om garantianspråket godkänns repareras produkten eller byts ut mot en likvärdig produkt. Om garantianspråket gäller en utgången modell byts den defekta produkten ut mot en likvärdig modell i det aktuella produktsortimentet. Ett utbyte eller en reparation av produkten förlänger inte den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsbegränsning

Fiskars ansvarar inte, i den utsträckning tillämpliga lagar medger det, under några omständigheter för oförutsedda, indirekta eller speciella skador eller följdskador, för några skador på eller utebliven användning av utrustning, utebliven vinst, försämrad produktivitet eller funktionalitet, förlust av affärsmöjligheter, kontrakt, försäljningar, intäkter eller förväntade besparingar, ökade kostnader eller utgifter, eller förseningar av eller uteblivet uppfyllande av garantiservicen.

Garantiutfärdare

Fiskars Finland Oy Ab 
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland

*Yxorna i den fjärde generations X-serie från Fiskars kan identifieras med hjälp av det tretton tecken långa serienumret på yxans baksida. Koden ska, efter serienumrets första bokstav, fortsätta med någon av följande kombinationer: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH eller AI

Följande serienummer innehåller till exempel teckenkombinationen ”AD” som bekräftar att produkten är en yxa i fjärde generationens X-serie från Fiskars: EADL6234234237